Logga in

Stadgar

MakeSpace Västra Mälardalen

Org nr 802449-1220

§1 GRUNDSATSER OCH MÅLSÄTTNING
MakerSpace Västra Mälardalen, förkortat MVM är en ideell
förening ned säte i Kungsörs kommun.

Föreningens ändamål och syfte är att:
- verka för idébärares, uppfinnares, innovatörers och entreprenörers bästa och utveckla ett hållbart förnyelseklimat.
- fungera i samverkan mellan uppfinnare, innovatörer, företag och det offentliga och därigenom skapa fungerande mötesplatser för dynamisk tillväxt

§2 MEDLEMSKAP
Den som betalar medlemsavgift blir medlem.

§3 FÖRENINGSSAMMANTRÄDEN
Ordinarie årsmöte äger rum senast i februari.
Elektronisk kallelse skickas senast två veckor före.
Styrelsen ska till årsmötet lägga förslag på verksamhetsplan och medlemsavgift.
Dokument till ordinarie årsmöte publiceras senast två veckor före årsmötet på föreningens hemsida.
Om en medlem vill behandla en fråga på årsmötet ska den lämnas skriftligt till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Styrelsen kan besluta om och kalla till extra årsmöte om minst 20 % av medlemmar eller föreningens revisor begär detta.
Extra årsmöte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Vid möten äger varje närvarande medlem en röst.

§4 ORDINARIE ÅRSMÖTE
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Godkännande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.

5. Föredragning av styrelsens berättelse

6. Föredragning av revisorens berättelse

7. Fastställande av balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår

8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

9. Verksamhetsplan och medlemsavgift

10. Val av ordförande

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av revisor

13. Val av valberedning

14. Förslag från medlemmar

15. Övriga ärenden

16. Avslutning

§5 STYRELSEN
Föreningens styrelse består av ordförande och minst tre ledamöter.

Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter väljs på två år.

Styrelsen konstituerar sig själv, undantaget ordförande.

Styrelsen kan utse olika arbetsgrupper bland föreningens medlemmar.

Revisor väljs på ett år.

§6 VALBEREDNINGEN
Valberedningen ska senast till ordinarie årsmöte ha ett färdigt förslag till styrelse, ordförande, revisor och valberedning.

§7 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska lämnas till revisorn senast tre veckor före årsmötet.

§8 STADGAR
För ändringar och tillägg till dessa stadgar fordras beslut med minst 2/3 majoritet av två årsmöten. Mellan dessa ska vara minst en månad.

§9 UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning fattas av 2/3 majoritet av de närvarande vid årsmöte eller för ändamålet påkallat extra årsmöte.
Mötet utser en arbetsgrupp som, på ett extra årsmöte, lägger fram förslag om hur eventuella tillgångar fördelas för att främja Västra Mälardalens innovatörer.

§10 TVISTER
Tvist mellan medlem och förening skall avgöras vid domstol.

Dessa stadgar har antagits av årsmötet den 2019-03-14 och extra årsmöte 2019-04-17

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.